İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının, 2 ay daha uzatılmasına dair 4 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederim.PDF için Tıklanıyız

TDB Tabela Standartlarında Değişiklik

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının “Muayenehaneler İçin” bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının değiştirilmesine, “Poliklinik ve Merkezler İçin” bölümünün 4.maddesinde değişiklik yapılmasına Merkez Yönetim…

MBYS entegrasyonu

…. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, ….İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, Konu: MBYS entegrasyonu Tarafıma gönderilen yazıyla 01.09.2020 tarihine kadar Muayenehane Bilgi Sistemi entegrasyonunu tamamlayarak, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması amacıyla işlenmek üzere, hastaların kişisel sağlık verilerini, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 27/8. maddesi uyarınca bu sistem üzerinden paylaşmam gerektiği belirtilmektedir. Anayasa’nın 20. Maddesine…

15. Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2018/530 K. / T. 15.1.2019 İSTEMİN KONUSU : 1. 12/12/2017 tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle değiştirilen asıl Yönetmeliğin 19. maddesinin 3. fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. 2. Anılan Yönetmeliğin 4. maddesiyle…

MBYS Entegrasyonuna İlişkin Olarak Sağlık Müdürlüklerinden Gönderilen Yazılar

GENELGE Sayı : 001-1.1217 Tarih : 29.07.2020 Konu : MBYS entegrasyonuna ilişkin olarak Sağlık Müdürlüklerinden gönderilen yazılar DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, sağlık müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıların temelinde yer alan Sağlık Bakanlığı…

Hasta Kabulü Muayenesi ve Tedavisi Esnasında Dikkat Edeceklerimiz

GENELGE Sayı : 001-1.964 Tarih : 17.06.2020 Konu : Hasta Kabulü- Muayenesi ve Tedavisi  Esnasında Dikkat Edeceklerimiz  DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,  İlgi : 12.06.2020 tarih ve 001-1.952 sayılı genelgemiz  Birliğimiz tarafından hazırlanan, meslektaşlarımızın hasta kabulü, muayenesi ve tedavisi esnasında dikkat etmeleri gereken hususları içeren görseller ilgi genelge ile gönderilmişti.  Görseller ayrı ayrı kullanılabilecek formatta ayrıca düzenlenmiş…