01.09.2008 tarihi itibariyle eski POS cihazları kullanılmayacaktır, bu cihazların sahipleri (bankalar, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da bu Cihazlar V.U.K Tebliğinde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.

Bu Tebliğde belirtilen özellikleri taşıyan POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya belirtilen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilen dişhekimlerine, V.U.K. mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

Diş hekimlerimizin gün içerisinde herhangi bir işlem yapılmaksızın POS’un kullanılmaması halinde gün sonunda kapanış raporu alınmamasına gerek yoktur.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin ve Ankara Dişhekimleri Odamızın POS Cihazının alınması ve kullanılması konusunda herhangi bir banka ile anlaşması bulunmamaktadır. Dişhekimleri POS Cihazını sağlayabilen her banka ile anlaşma yapabilmektedir.

POS Cihazının çıktısı serbest meslek makbuzu yerine kullanılabilmektedir ve çıktının altında “Bu belge V.U.K uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir” ifadesi yer almaktadır.

379 sayılı genel tebliğe uygun POS cihazlarını 01.09.2008 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacak meslektaşlarımızın, bu cihazlarla düzenlenen belgelerinin “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edileceği, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceklerine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.05.2008 tarih ve V.U.K.-36/2008-6/POS Belgesi -1 sayılı sirküler için tıklayınız.

POS belgesinde yer alan toplam tahsilat tutarı ile serbest meslek makbuzunda yer alan tutarın farklı olmaması kaydıyla, POS cihazı kullanılarak tahsil edilen ödemelerde; bu makbuzun ayrı bir fatura değil, aynı işlem için kesilen makbuz olduğunu ifade edecek bir açıklamanın (POS çıktısının tarih ve no sunun Serbest Meslek Makbuzuna yada Serbest Meslek Makbuz seri ve sıra nosunun POS çıktısına) yazılarak ve serbest meslek makbuzunun aslının altına eklenerek hastaya verilmesi gerekmektedir.

3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 40 ıncı maddesine göre serbest meslek makbuzunun Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak düzenlenmesi zorunlu olup, Asgari Ücret Tarifesi yaklaşık 300 kalemden oluşmaktadır. Dişhekimlerinin tedavi kalemleri için POS belgesi ile beraber serbest meslek makbuzu düzenlemeleri durumunda bu iki belgeden sadece biri gelir olarak dikkate alınacaktır. Bu belgeyi kullanan açısından da her iki belgeye istinaden sadece bir gider kaydı yapılacaktır.

V.U.K.Genel Tebliği’ne göre 01.09.2008 tarihinden itibaren iş yerlerinde kredi kartı okuyucuları (POS Cihazı) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihten sonra POS Cihazları için müracaat edildiği kayıtlarda görünen diş hekimlerimize Maliye Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde cezai işlemler uygulanmaktadır.

Adi ortaklık olarak faaliyet gösteren diş hekimlerinin POS cihazı ile düzenleyecekleri belgede TC kimlik numarasının yerine ortaklık adına tesis edilen vergi kimlik numarasının yazılı olması gerekmektedir.

Yeni işe başlayan diş hekiminin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti işe başlama tarihini takip eden 30 günün sonundaki ilk iş gününde başlamaktadır. Ancak bu sürede dişhekiminin bankaya müracaat etmiş olmakla beraber cihaz alamadığını ispat etmesi halinde verilen süreyi takip eden 30 gün içerisinde yeniden POS cihazı temin edebilmek için Bankaya başvuru yapması gerekmektedir. İlgili sirküler için tıklayınız.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, sağlık kuruluşlarına hizmet veren ve iş yeri adresi olarak ikametgahlarını gösteren veya sağlık kuruluşlarında ücretli olarak görev yapmakla beraber günlük çalışma saatlerinin bir kısmında bu kuruluşların odalarını kiralamak suretiyle serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler hakkında yaptırılacak Maliye Bakanlığı yoklaması sonucunda ikametgahlarının bir bölümünün dahi “faaliyetin icrasına tahsis edilmesi” veya faaliyetin icra edildiği “yer” olma özelliğini taşıdığının tespit edilmesi halinde bu yer hekimlik faaliyetinin yapılacağı işyeri olarak kabul edilir ve bu işyeri için de yine V.U.K Tebliği gereği POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

– 379 ve 382 nolu Tebliğlerde belirtilen özellikleri taşıyan POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayanlara veya Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, V.U.K. mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanır.
– Söz konusu Tebliğin 3 üncü bölümde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya POS Cihazını kullanmak suretiyle hizmet verdiği halde günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, V.U.K 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

Maliye Bakanlığı’nın ilgili V.U.K Tebliği ile ilgili olarak son günlerde yoğunlaşan bu cezalar için Diş hekimlerimizin hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır. V.U.K Tebliği uyarınca madur olan üyelerimiz için dava açmalarında örnek oluşturacak olan dava dilekçesi için tıklayınız.