Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)

TEBLİĞ Resmi Gazete Tarih:21.07.201; Sayı: 27648Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığından: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) Amaç MAD­DE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2- (1)…

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ ANLAŞMALI DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK .   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-  Bu Yönetmelik; çalışanlarını veya sigortalılarını, asgari muayene ve tedavi ücret tarifesi çerçevesinde tedavi ettirmek isteyen kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşmelerde…

Taahhütname

TAAHHÜTNAME   Ekli Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulmasına İlişkin Tip Sözleşme ile ……………………………………….. ……………………………………… ile anlaşmış bulunmaktayım. Bu anlaşmaya verilen onayın koşullu olduğunu, ilgili kurumun istekli bütün dişhekimleri ile anlaşma yapmaktan kaçınması ya da anlaşma yapmasına karşın fiilen hastaları belli bir/birkaç dişhekimine yönlendirmesi durumunda bağlı bulunduğum Dişhekimleri Odasından herhangi bir tazminat talep etmeksizin hizmet vermeyi…

Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulmasına İlişkin Tip Sözleşme

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULMASINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME (*) İşbu sözleşme …………………………………………………………………… ile Dişhekimi ………………………………………………………. arasında düzenlenerek taraflarca imzalanmış olup dişhekiminin bağlı bulunduğu Dişhekimleri Odası tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecektir. Madde l- Bu sözleşmede kullanılan Banka/Kurum/Şirket deyimi ………………………………………………………………… ‘yı, dişhekimi/mesul müdür deyimi …………………………………….   ……………………………………’yı, Özel Sağlık Kuruluşu deyimi …………………………………………………………………………’yı ve Oda deyimi Antalya Dişhekimleri Odası’nı ifade eder. Madde 2-…

Sözleşmeli Sağlık personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete      Tarih: 2.9.2003; Sayı: 25217 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 —Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atama ve nakline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Hukuki Dayanak Madde…

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarih : 28.08.2008 ; Sayı : 26981                 Sosyal Güvenlik Kurumundan:   SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal…

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 15.02.2008; Sayısı: 26788 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın ülke düzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık…

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmenliği

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ        Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 27.7.1973,  No : 7/6913 Dayandığı Kanunun Tarihi                 : 14.7.1965,  No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi      : 11.8.1973,  No : 14622 Yayımlandığı Düsturun Tertibi          : 5,   Cildi: 12,   S. 2926 I. BÖLÜM Konu ve kapsam   Konu: Madde 1 – 14/7/1965 tarihli 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun…

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarih : 07.12.2005; Sayı : 26016   Sağlık Bakanlığından:   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerin üretildiği ve onarıldığı diş protez laboratuvarlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bu laboratuvarı açan…

Kozmatik Yönetmeliği

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: Tarih: 23.05.2005 ; Sayı: 25823 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya…