Türk Dişhekimleri Birliğinde ve Dişhekimleri Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun Türk Dişhekimleri Birliği’ne ve Dişhekimleri Odalarına yüklediği görevlerinin nasıl yapılacağı ve yetkilerin ne şekilde kullanılacağını gösteren usul ve esasları düzenlemektir.  …

Türk Dişhekimleri Birliği ve Diş hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.05.1991 – 20876 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde – l. – Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair kanuna, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi dişhekimlerinden, hukuki düzenlemelerin kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları…

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 04.07.2001; Sayı : 24452 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) (Değ.:R.G.:05.05.2007/26513) Bu Yönetmelik; çalışanlarını veya sigortalılarını, asgarî muayene ve tedavi ücret tarifesi çerçevesinde tedavi ettirmek isteyen kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşmelerde tarafların sorumlulukları ve verilen…

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ   Resmi Gazete Tarih:22.07.2005 ; Sayı:25883     Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden her tarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b)…

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin, özel ağız ve…

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarih: 28.08.2008 ; Sayı : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler             Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri…

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ     Kabul Tarihi   : 13.1.1960  Karar Sayısı    : 4/12678          Yayın Tarihi    : 19.2.1960   Madde – l. Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından riayetle mükellef oldukları kaide ve esaslar bu Nizamnamede gösterilmiştir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu`nun 7`nci maddesi mucibince tabip odalarına kayıtlı bulunan tabip ve diş tabipleri, bu Nizamname hükümlerine…

Özel Hastaneler Tüzüğü

ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 28/2/1982,    No : 8/5747 Dayandığı Kanunun Tarihi                : 24/5/1933,    No : 2219 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi     : 10/1/1983,    No : 17924 Yayımlandığı Düsturun Tertibi          : 5, Cildi : 22,      S. 2766 BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Kabul Edilecek Hastalar, Özel Hastane Binalarının Nitelikleri Kapsam : Madde 1 – Özel…

Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 Resmi Gazete Tarih: 30.01.2010; Sayı: 27478 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest…