Özel Hastaneler Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002; Sayısı: 24708 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, (Değişik ibare:RG-21/10/2006-26326) sınıflandırılmasına, sınıflarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına…

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih:24.03.2000; Sayı:23999 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve radyasyon kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken…

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinde Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 12.05.2006 ; Sayı: 26166 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin…

Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih:14 Ağustos 2012; Sayı :28384 Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olarak taraflardan herhangi birisinin dava açma süresi içerisinde Bakanlığa yapacakları maddi ve manevi tazminat başvurularının, uzlaşma…

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal…

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarih :11.05.2007 ; Sayı :26519 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Başvuru Usulleri Amaç           MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak           MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547…

Türk Dişhekimleri Birliği Onur Üyeliği ve Onur Belgeleri Yönetmeliği

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ONUR ÜYELİĞİ VE ONUR BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (1-2-3 Kasım 1996 TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Türk Dişhekimleri Birliği`nce onur üyeliği payesi verilmesine ve onur belgelerinin verilişine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. Hukuki dayanak MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, 3224 sayılı…

Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliği

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ     KONGRE VE FUAR YÖNETMELİĞİ (1-2-3 Kasım 1996 tarihinde yapılan TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde – 1. Bu Yönetmeliğin amacı; 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun öngör­düğü şekilde dişhekimliği alanındaki mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dişhekimlerine aktarılması için Türk Dişhekimleri Birliği`nce görevlendirilecek…

Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih: 31.03.2009; Sayı : 27186   Türk Diş Hekimleri Birliği`nden: TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞ HEKİMLERİ ODALARI İL VE İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar             Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, diş hekimleri odaları tarafından atanacak temsilcilerin atanmaları, görev ve yetkileri ile temsilciliklerin çalışma usul ve…

Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimleri Odaları İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarih: 31.03.2009; Sayı : 27186   Türk Diş Hekimleri Birliği`nden: TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞ HEKİMLERİ ODALARI İL VE İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar             Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, diş hekimleri odaları tarafından atanacak temsilcilerin atanmaları, görev ve yetkileri ile temsilciliklerin çalışma usul ve…