663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi             : 11/10/2011, No : 663 Yetki Kanununun Tarihi                 : 6/4/2011,      No : 6223 Yayımlandığı R.G. Tarihi                 : 2/11/2011,    No : 28103 Mükerrer Yayımlandığı Düstur                       : Tertip : 5 Cilt : 51 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN   Kanun Numarası              : 3153 Kabul Tarihi                      : 19/4/1937 Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 28/4/1937   Sayı : 3591 Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 18   Sayfa : 197 Madde 1 – Münhasıran röntgen şuaı vasıtasile teşhis veya hem teşhis ve hem tedavi yahut radiyom veya radiyom emanasiyonu…

Ödeme Gücü Olmaya Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Kanun Numarası             : 3816 Kabul Tarihi                     : 18.6.1992 Yayımlandığı R Gazete  : Tarih : 3.7.1992   Sayı : 21273 Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5   Cilt : 31   Sayfa : 19 Amaç (2)                   Madde 1 – Bu Kanunun amacı, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin, (…)(2) Devlet tarafından karşılanması ve bu hususta…

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU(1)   Kanun Numarası                     : 1262 Kabul Tarihi                             : 14/5/1928 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih : 26/5/1928   Sayı : 898 Yayımlandığı R.Gazete           : Tertip : 3   Cilt : 9   Sayfa : 544 Madde 1 – Kodekste muharrer şekil ve formül haricinde ve fenni kaidelere muvafık muayyen ve sabit bir şekilde yapılacak amilinin ismiyle veya hususi bir nam…

İş Kanunu

İŞ KANUNU Kanun Numarası              : 4857  Kabul Tarihi                      : 22/5/2003           Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134  Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5  Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam  Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.…

Hususi Hastaneler Kanunu

HUSUSİ HASTANELER KANUNU Kanun Numarası                   : 2219 Kabul Tarihi                           : 24/5/1933 Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 5/6/1933   Sayı : 2419 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 3   Cilt : 14   Sayfa : 275 BİRİNCİ FASIL Hususi hastanelerin tarifleri ve açılma şartları Madde 1 – Devletin resmi hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni hastalık…

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun Numarası                : 4924 Kabul Tarihi                        : 10/7/2003           Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 24/7/2003  Sayı : 25178           Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 42 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı…