KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metninde Antalya Diş Hekimleri Odası tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu, meslek odası üyelerinin meslek odası ile paylaşmış olduğu kişisel verilerini, kaydedebilir, depolayabilir, muhafaza edebilir, yeniden düzenleyebilir, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili kurumlar ile paylaşabilir. Ayrıca KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarabileceğini devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini beyan eder.

Tanımlar 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu: Meltem Mah. Meltem Bulvarı 3. Cadde 3808 Sok. N:12/7 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Antalya Diş Hekimleri Odasını

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

KVKK uyarınca, meslek odası üyesi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun Doğru ve gerektiğinde güncel Belirli, açık ve meşru amaçlar için İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Antalya Diş Hekimleri Odası’nın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. 

Antalya Diş Hekimleri Odası faaliyetleri; 

 • Üye kayıt ve işlemlerini yapmak, 
 • Üyelerin mesleki faaliyetleri ile ilgili kayıtları tutmak,
 • Disiplin soruşturmalarını yürütmek,
 • Konferans, toplantı, sosyal aktivite, bilimsel etkinlik, seminer, kongre düzenlemek,
 • Antalya Diş Hekimleri Odası’na kanunlarla yüklenmiş olan ve üyelerin üye olmaktan kaynaklı yükümlülükleri ile ilgili faaliyet ve görevleri yürütmek,
 • Üye aidat borçları ve para cezası borçları konusunda üyeleri bilgilendirmek, tahsile yönelik işlemlerde bulunmak, bu işlemler ile ilgili aracı kurumlardan yardım almak,
 • Özellikle diş hekimliği ile ilgili olmakla beraber eğitim, sanat vs alanlarda ödüller vermek
 • Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek
 • Diş sağlığı ile ilgili eğitimler vermek, ağız diş taraması yapmak
 • Antalya Diş Hekimleri Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği veyahut başka bir meslek kuruluşu, hekim ya da üçüncü kişi tarafından düzenlenen faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek
 • Dergi, ajanda, takvim, bülten vs. yazılı haberleşme aracı basmak ve dağıtmak
 • Üyelerin iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; mesleki sorumluluk sigortası, sosyal yardım, vb)

İşlenen Kişisel Veriler

Meslek Odası üyesi olmanız nedeniyle Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanlığı faaliyetlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 • Kimlik Verileri: Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, cinsiyet
 • İletişim Verisi: Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, ikametgah/adres bilgisi, e-posta adresi
 • Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, mezun olunan üniversite diploma bilgileri, 
 • Finansal Veri: Üye aidat ve para cezası borç bilgileri, icra takibi ve dava bilgileri
 • Görsel Veri: Fotoğraf, imza beyannamesi/bilgisi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir. 
 • Çalışma Verisi: Hekim muayenehane, poliklinik, ADSM ve sair mesleki faaliyet gösterilen işyeri bilgileri, uzmanlık alanı, işe giriş/çıkış tarihleri, tam zamanlı/kısmi zamanlı çalışma bilgileri, çalışma izni bilgileri, çalışma gün sayısı 
 • Diğer: Askerlik durumu

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Antalya Diş Hekimleri Odası’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, Meslek Odası yöneticileri/çalışanları, İl Sağlık Müdürlükleri, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri, hukuk müşaviri, mali müşavir ya da yurt dışı ülkeler) listede sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanlığı tarafından 

 • Üye kayıt Başvuru Formları 
 • Antalya Diş Hekimleri Odası Web Sitesi İletişim Formları
 • Antalya Diş Hekimleri Odası Web Sitesi Kredi Kartı Tahsilatı İşlem Formu gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Antalya Diş Hekimleri Odası’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Antalya Diş Hekimleri Odasına yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanlığı Meltem Mah. Meltem Bulvarı 3. Cadde 3808 Sok. N:12/7 Muratpaşa/Antalya Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru Hakkının İstisnaları 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

Saygılarımızla 

Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu

Meltem Mah. 3. Cadde 3808 Sok. N:12/7 Muratpaşa/Antalya