Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz

DİŞHEKİMLERİNİN HER TÜRLÜ İLETİŞİM ORTAMINDA YAYIN YAPMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ (TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 13-14 Temmuz 2011 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir) (29.09.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Gelişen teknoloji ile birlikte dişhekimlerinin hastalarıyla daha kapsamlı ve yaygın iletişim kurma olanakları da artmıştır. Özellikle kişisel web sayfalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, reklam yasağı ve benzeri etik sorunlar sıklıkla gündeme gelmektedir.…

TBMM ile TDB Arasında, Hak Sahiplerine Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulmasına İlişkin Protokol

TÜRKİYE  BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İLE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ARASINDA, HAK SAHİPLERİNE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL I.GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu sözleşmede kullanılan Kurum deyimi Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni, Birlik deyimi Türk Dişhekimleri Birliği`ni, Oda deyimi ilgili Dişhekimleri Odasını, Yönetmelik deyimi, Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı…

Dişhekimliğinde Tüketici Haklarını Koruma Protokolü

DİŞHEKİMLİĞİNDE TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA PROTOKOLÜ 1- AMAÇ 1.     Tüketici (TDB üyesi dişhekimleri Dişhekimliği fakültesi öğrencileri) ile firmalar (ithalatçı, perakendeci,imalatçı, servis sağlayan vb) arasında çıkabilecek sorunları, tüketici yasasına başvurmadan, tarafların bağlı olduğu kuruluşların oluşturduğu yapılar yoluyla çözmek, 2.     İnsan sağlığı ve çalışma güvenliği esas alınarak tüketicinin korunması ve aydınlanmasını sağlamak, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, rekabetin…

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Türk Dişhekimleri Birliği Arasında, Hak Sahiplerine Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulmasına İlişkin Protokol

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI İLE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ARASINDA, HAK SAHİPLERİNE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL I.GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu sözleşmede kullanılan “Kurum” deyimi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nı, “Birlik” deyimi Türk Dişhekimleri Birliği`ni, “Oda” deyimi ilgili Dişhekimleri Odasını, Yönetmelik deyimi, Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair…

Ağız ve Sağlığı Bakım Ürünlerinin Uygunluklarını Araştırma Yöntemleri Yönergesi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUKLARINI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YÖNERGESİ Bilimsel ve teknolojik alandaki hızlı gelişmeler ağız ve diş sağlığı bakım ürünlerinde de görülmektedir. Bu anlamda bilimsel ve teknolojik yeniliklerin izlenmesi bu yönergenin ana prensibidir. İlkesel bazda her ürüne yönelik ayrı ayrı özel bir yönerge düzenlenmesi yerine genel kuralları belirlenmiş ve ürünün özelliğine göre gerekli…

Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİ (13-14 Temmuz 2005 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı doğal afetler, ağır hastalık, terör, kaza, vb. sebeplerle mesleğini icra etmesinde büyük zorluk ortaya çıkmış dişhekimleri ile dişhekiminin ölümü sebebiyle acze düşen eş ve reşit olmayan çocuklarına…

Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Fonundan Yararlanma Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI FONUNDAN YARARLANMA YÖNERGESİ (23 Mayıs 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı ağız ve diş hastalıklarının yaygınlığının ve şiddetinin azaltılmasına ve toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin arttırılmasına yönelik proje hazırlayan dişhekimleri odalarına fondan verilecek desteğin usul ve esaslarını düzenlemektir.…

Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirme Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME YÖNERGESİ (18 Şubat 1998 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)             Kapsam             MADDE 1 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Bu yönerge Sürekli Dişhekimliği Eğitimi etkinliği düzenleyen tüm kurum ya da kuruluşlar ile bu etkinliklerden yararlanan dişhekimlerini kapsar.             Görev MADDE 2 – (1) Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin (SDE) örgütlenmesini oluşturmak, sürdürmek, denetlemek…

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KONGRE VE FUAR YÖNERGESİ (22 Eylül 2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç              MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliği`ne uygun şekilde düzenlenecek olan kongre ve fuarların yürütülmesini düzenlemektir.             Kapsam             MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Türk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimleri odalarınca…