Dernekler Kanunu

Kanun No       : 5253 Resmi Gazete: 23 Kasım 2004 – 25649 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına da uygulanacak hükümler alınmıştır ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetim ve Bildirimler Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim MADDE 19 – (1) Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine…

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN Kanun No                   : 5258       Kabul Tarihi               : 24.11.2004 Resmi Gazete Tarih   : 09.12.2004 ; Sayı :25665 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması…

Sağlık Hizmetlerini Temel Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası      : 3359  Kabul Tarihi              : 7/5/1987  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu…

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN      Kanun Numarası: 224       Resmi Gazete Tarih: 12.1.1961; Sayı: 10705 GENEL HÜKÜMLER Kanunun gayesi             MADDE 1 – (1) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak maksadiyle tababet ve tababetle ilgili hizmetler bu kanun çerçevesinde hazırlanacak bir program…

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1)   Kanun Numarası                     : 1593 Kabul Tarihi                            : 24/4/1930           Yayımlandığı R.Gazete           : 6/5/1930   Sayı : 1489           Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 3   Cilt : 11   Sayfa : 143   BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat BİRİNCİ FASIL Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler Madde 1 – Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin  sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar…

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU Kanun Numarası                    : 2911 Kabul Tarihi                            : 6/10/1983 Yayımlandığı R Gazete         : Tarih : 8/10/1983   Sayı : 18185 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 662 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam              Madde 1 – Bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek…

Türk Ceza Kanunu

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No    : 5237 Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 – 25611 Bazı hükümleri alınmıştır Ceza Kanununun Amacı MADDE 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için…

Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                 : 3224 Kabul Tarihi                        : 7/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete      : Tarih : 25/6/1985   Sayı : 18792 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5   Cilt : 24   Sayfa : 491 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Diş Hekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının…

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası                     : 4077           Kabul Tarihi                             : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih : 8/3/1995   Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür               : Tertip : 5  Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar              Amaç              Madde 1 – Bu Kanunun amacı, (…)(1) kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici,…

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU          Kanun Numarası                      : 5510          Kabul Tarihi                               : 31/5/2006          Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200          Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5  Cilt : 45  Sayfa: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından…