ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Yönetmelik Hakkında Danıştay Kararlarının Uygulanması

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 04.03.2016 tarih ve 23590821-045.99-E.736 sayılı Genelgede; Danıştay 15.Dairesi’nin 03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin muhtelif hükümlerinin iptali konulu 2015/ 1803 Esas Numaralı davası ile ilgili olarak 27/10/2015 tarihinde bazı maddelerin yürürlüğü durdurduğu ifade edilerek,   yargı süreci tamamlanana kadar uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yargı kararı doğrultusunda yapılacak işlemlere esas olmak üzere bazı açıklamalara yer verilmiştir.

 

-Mezkur Yönetmeliğin 7. Maddesinin 5.fıkrasında yer alan “ Poliklinik oratkalarından olan bir diş hekiminin ölümü ve iki veya daha fazla diş hekiminin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek diş hekimi kalması halinde üç ay içinde diş hekimi ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetlerine son verilir.” Hükmü gereğince poliklinik faaliyetlerine son verilerek poliklinklere muayenehaneye dönüşebilecekleri bildirilecektir.

- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında ve onuncu fıkrasının (d) bendinde yer alan “Muayene odalarının aydınlatılması mutlaka gün ışığı ile sağlanır.” Hükmü uygulanmayacak ve “ Muayene odalarının aydınlatılmasının gün ışığı ile sağlanması zorunluluğu aranmayacaktır.”

- Yönetmeliği 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ Bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane açılması halinde asansör bulunması zorunludur.” Hükmü uygulanmayacak ve muayenehane açılışı başvurularında asansör şartı aranmayacak.

- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ Teknik inceleme ekibi müdürlükçe görevlendirilen, biri diş hekimi olmak kaydıyla en az üç kişiden oluşturulur.” Hükmü kapsamında teşekkül ettirilecek teknik inceleme ekibine oda temsilcisi bir kişi davet edilecektir. Ancak davet edilen diş hekiminin gelmemesi durumunda tutanak tutularak oda temsilcisi olmadan yerinde inceleme yapılacaktır.

- Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “ Sağlık kuruluşları, ruhsatlarında yer alan sürelerde hizmet verebilir.” Hükmünün yürütmesi sadece muayenehaneler için durdurulmuş olup “ muayenehanelerin ruhsatlandırılması sırasında çalışma saatleri istenmeyecektir”.

- Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “ Ruhsata esas denetim; Sağlık kuruluşlarının, ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılan denetimdir. Denetim ruhsatın özelliğine ve denetim formunda belirtilen kıstaslara göre denetim ekibi tarafından yapılır. ADSM’ler ve muayenehaneler yılda en az bir defa, poliklinikler ise en az iki yılda bir defa ruhsata esas yönden denetlenir.” Hükmü yer almaktadır. Mezkur hüküm muayenehanelerin denetim periyodları yönünde durdurulmuş olup “ ruhsata esas denetim olarak muayenehaneler de poliklinikler gibi iki yılda bir defa denetlenecektir.”

- Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I/a nın ikinci maddesindeki “ Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekanlarının kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı örneği” hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen “ yetkili mimar tarafından çizilmiş” kısmının yürütmesi durdurulmuş olup başvurularda “ muayenehanenin bütün mekanlarının kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı örneğinin bulunması yeterli kabul edilecektir.”

- Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I/b nin on yedinci maddesindeki “sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alımı sözleşmesi” hükmü uygulanmayacak ve sterilizasyon hizmet alımı sözleşmesi istenmeyecektir.

- Yönetmeliğin Müeyyide Formu başlıklı Ek-8 in 21 inci maddesi muayenehaneler bakımından uygulanmayacaktır.