ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
"e-Nabız Projesi" konulu Genelge'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Sağlık Bakanlığı'nın, 05.02.2015 günlü "e-Nabız Projesi" konulu Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği'nin müştereken  açtığı davada, Genelge’nin yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 15. Dairesi Kararında, Anayasa’nın 20. maddesinde, kişisel verilen korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenleneceğinin belirtildiği, mevcut yasalarımızda ise Sağlık Bakanlığı’na kişisel verileri işleme konusunda verilmiş bir yetkinin bulunmadığı hususuna yer almıştır.

Kararda ayrıca, kişisel veri toplanmasıyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’na yetki veren iki yasa kuralının iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi kararına atıf yapılarak; bu yasal düzenlemelerin “özel hayatın ve kişisel verilerin korunması hakkına sınırlama getirilirken sınırlama aracının sınırlama amacına uygun ve orantılı olarak kullanılmasını temin edecek güvencelere yer verilmemesinin ölçülülük ilkesine aykırı düştüğü” gerekçesiyle iptal edildiği hatırlatılmıştır.

Kararda son olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısının bir kısım gerekçesine de yer verilerek bu alanda ayrıntılı bir yasal düzenleme yapılmasına ilişkin gerekliliğe de işaret edilmiştir.

Danıştayın bu kararı karşısında, Sağlık Bakanlığının, Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca, e-Nabız

ile veri toplama işlemini durdurması gerekmektedir

  

Diğer yandan bilindiği gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı halen Meclis Genel Kurulunda görüşülmektedir. Ancak ve ne yazık ki anılan Yasa Tasarısının kişisel verilerin korunması bakımından istenen güvenceleri sağlamaktan çok uzakta olduğu görülmektedir. Tasarıda  kişisel verilerin güvencesi olarak amaçlanan Kurul’un bileşiminden, çalışma yöntemine kadar sorunlar barındırmaktadır. Bu durumda  sağlık verilerinin kişilerin rızası aranmaksızın toplanıp paylaşılması ise telafisi imkânsız zararlara sebep olabilecektir.

Hekimler, dişhekimleri, sağlık kuruluşları ve bu alanda hizmet veren bilişim firmaları da, Türk Ceza Kanununun kişisel verilerin izinsiz toplanması ve paylaşılmasının suç olduğunu da gözeterek hastaların kişisel verilerinin açıkça rızaları olmaksızın hiç kimse ile paylaşılmamasına özen göstermelidir.

Konunun meslektaşlarımıza duyurulması konusunda gereğini bilgilerinize rica ederim.