ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
YÖNETMELİK’LE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI YAYINLANDI

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le ilgili davada yürütmenin durdurulması istemine ilişkin karar yayınlandı.

Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Daire, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını da aldıktan sonra yaptığı değerlendirmeyle, bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Buna göre;

-Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın asansörlü olmasının şart koşulması,
-Muayene odalarının mutlaka gün ışığı ile aydınlatılmasının zorunlu olması,
-Muayenehanede çalışma saatlerini diş hekiminin serbestçe belirlemesinin engellenmesi,
-Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
-Muayenehanelerdeki denetim sıklığının polikliniklerden daha kısa belirlenmesi,
-Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin diş hekimine yüklenmesi,
-Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
-Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan diş hekimine ölçüsüz ceza belirlenmesi,
-Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon ünitesine ilişkin olarak hizmet alım sözleşmesi istenmesi,
-Denetim ekibinde Diş Hekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir diş hekiminin bulunmaması,

hükümlerinin açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabileceği değerlendirmesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bunların dışında kalan taleplerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir.

Özellikle, ADSM’lere diş hekiminden başkasının ortak olabilmesinden sağlık kuruluşlarından istenen tuvalet ve giyinme odalarına, kapı genişliğinden bulundurulması gereken cihazlara kadar ölçüsüz ve sağlık hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik olmayan düzenlemelerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara Birliğimiz tarafından itirazda bulunulacaktır.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının da yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı itirazda bulunması beklenmektedir. İtiraz, kararın tebliğinden sonraki yedi gün içinde yapılabilecektir.

Ancak itirazda bulunulması idari yargı kararlarının uygulanmasını durdurmaz. Yürütmenin durdurulması kararından sonra, Sağlık Bakanlığı, bütün işlemlerinde söz konusu hükümlerle ilgili Karar gerekçelerini de gözetmek zorundadır.

Bütün bunlardan başka, toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişebilmesini kolaylaştıran ve sağlık hizmetlerinin niteliğini artıran her işlemi Türk Diş Hekimleri Birliği desteklemektedir. Ancak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaktan uzak ve ülkenin gerçeklerinden kopuk şartlarla sağlık kuruluşlarının gereksiz külfetlere tabi tutulmaları, kaynaklarımızın boşa harcanmasıdır.

Bu alandaki düzenlemelerin yargısal kararlarla değil, tarafların etkin katılımının sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki yarar gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün taraflarıyla birlikte hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz.