ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Aidat Hakkında Tebliğ

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 350,00 TL, 

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda, 

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen 
dişhekimlerinden; 175,00 TL, 

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 175,00 TL. aidat alınacaktır. 

5. Kayıt Ücreti ise; 175,00 TL olacaktır. 

Genel Kurul kararlarının aynı başlık altındaki 10.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 


Resmî Gazete Sayı : 29528 

10 Kasım 2015 SALI 

TEBLİĞ 
Maliye Bakanlığından: 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
(SIRA NO: 457) 
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. 
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. 
Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. 
Tebliğ olunur.