ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
Yönetmelik Değişikliği hakkında Odamızda 20.10.2014 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklaması

 

 

                                                                                                       20.10.2014

 

Değerli Basın Mensupları;

Diş hekimlerinin meslek örgütü Anayasa’da belirtilen ve yasayla kurulan Türk Diş hekimleri Birliği’dir. Bu Birlik, diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulan kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Sağlık Bakanlığı da, başka görevlerinin yanı sıra, “İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması,” ve “Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması” ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları belirler.

Her iki kuruma yasayla verilen görevler ile Anayasa’nın 2. Maddesinde Devletin nitelikleri arasında sayılan “demokratik hukuk devleti”nin bir gereği olarak, diş hekimliğinin geleceğine yönelik politikaların belirlenmesi ve bu alandaki temel düzenlemelerin yapılmasında ortak çalışmalar yürütmeleri gereklidir.

Ancak ne yazık ki Sağlık Bakanlığı son yıllarda bu yaklaşımın oldukça dışında, alanın ihtiyaçlarını, çözüm yöntemlerini ve uygulama kurallarını belirlemek konusunda kendisini tek yetkili saymakta; düzenlemenin muhatabı meslek gruplarının temsilcileriyle herhangi bir paylaşıma gerek duymaksızın kurallar çıkartmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak her çıkartılan kural onlarca dava konusu olmakta, pek çok hükmü iptal edilmekte ve nihayet sürekli yeniden düzenlenen kurallarla yönetmelikler uygulayıcılar tarafından dahi anlaşılması zor, karmakarışık metinlere dönüşmektedir.

Değerli Basın Mensupları;

Sağlık Bakanlığı’nın diş hekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Diş hekimleri Birliği ile herhangi bir paylaşıma gerek duymadan serbest çalışan diş hekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte yapmaya çalıştığı köklü değişikliklerin, diş hekimliğinin sorunlarına çözüm getirmekten çok uzak olduğu görülmektedir.

Türk Diş hekimleri Birliği olarak Bakanlık düzeyinde yapılan girişimlerimizde Taslak Yönetmeliğin hukuki ve diş hekimlerinin hakları bağlamındaki sakıncalar dile getirilerek, mesleğimizin ve toplum ağız diş sağlığının geleceğini ilgilendiren böylesine önemli düzenleme için ortak çalışma talebi iletilmiştir.

Sayın Sağlık Bakanından ayrıca görüşme talebinde bulunulmuş, ancak günümüze kadar olumlu bir cevap alınamamıştır.

Sağlık Müdürlüklerinin ve kamuoyunun duyarlılığını sağlamak üzere tüm  Odalarımız tarafından  İl Sağlık Müdürlükleri önlerinde eş zamanlı basın açıklamaları yapılmıştır.

Tüm bu girişimlere rağmen Bakanlığın ortak çalışma önerimize yanıt vermeyerek İl Sağlık Müdürlüklerinden istediği yetkililerle, Ankara'da gerçekleştireceği toplantı duyumu ile artık Yönetmelik değişikliğine son halinin verileceği düşünülmektedir.

Değerli Basın Mensupları;

Eğer bu tasarı hayata geçirilirse ;

1. Asansörsüz binada muayenehane açılamayacak.

2. Yapı kullanma izin belgesi, depreme dayanıklılık raporu ve yangın raporu olmayan binalarda muayenehane açılamayacak.

3. Muayenehanede çalışma süresi sınırlandırılıyor.

4. Yeni poliklinik açılamayacak. Mevcut poliklinikler, adres değişikliğinde bile A tipi ADSM olmak zorundadır .

5. A tipi ADSM koşulları.

6. Diş teknisyeni ADSM’de çalıştırılabilirken muayenehanede çalıştırılamayacak.

7. Hasta mahremiyeti rafa kaldırılıyor. Bütün bilgiler Sağlık Bakanlığına veriliyor.

8. Tanıtım yapılması imkanı genişletilip reklama izin veriliyor.

9. Sağlık kuruluşunun bir daha açılmamak üzere bütünüyle kapatılması da mümkün.

10. Meslek örgütü ile diş hekimleri arasındaki bağ zayıflatılıyor. Üyelik kontrol edilmediği gibi inceleme/denetleme ekiplerindeki oda temsilcileri de çıkartılıyor.

Ancak buradan sayın sağlık Bakanına sesleniyoruz !

Toplumun etik dışı sağlık hizmeti alma tehlikesine karşı,

Güven temelli hasta-hekim ilişkisinin yitirilme tehlikesine karşı,

Hasta haklarının kaybedilme tehlikesine karşı,

Hipokrat yeminine uygun hekimlik anlayışının unutturulması tehlikesine karşı,
    

Bakanlığınızca üzerinde çalışılan Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağına  biz diş hekimleri  olarak ''HAYIR'' diyoruz. 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMASININ

HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Asansörsüz binada muayenehane açılamayacak.

Diş hekimi emeğinin özerkliğinin korunduğu temel birim olan muayenehanelerin fiziki koşulu olarak asansör zorunluluğu getirilmektedir. Muayenehane herhangi bir katta açılacak ise binanın asansörlü olması zorunlu tutulmaktadır. Ağız diş sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan hastaların, kendine özgü başka bir rahatsızlığı yoksa yürüme zorluğu çekmediği tartışmasızdır.

Bütün yapıların herkesin erişimine imkan vermesi istenen bir durumdur. Ancak, ülkemizdeki yapı stoku dikkate alındığında bunun her yerde sağlanmasının mümkün olamadığı bir gerçektir. Bu durumda, diş hekimi muayenehaneleri için asansör zorunluluğu getirilmesi, muayenehane açılmasını zorlaştırma gayretinden başka bir amaçla açıklanamamaktadır. Hizmetin gerektirmediği zorlaştırıcı koşulların dayatılması hukuka aykırıdır.

2. Yapı kullanma izin belgesi, depreme dayanıklılık raporu ve yangın raporu olmayan binalarda muayenehane açılamayacak.

Ülkemizdeki binaların pek çoğunun yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınmamıştır. Buna karşın söz konusu yapılara her türlü kamu hizmeti sunulmuş; elektrik, su, gaz vs. bağlantıları yapılmıştır.

Diğer yandan, binanın iskan ruhsatı olsa da yeterli sayılmamakta; 2008 yılından önce yapılmış binalar için depreme dayanıklılık ve yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor da istenmektedir. Depreme dayanıklılık raporu, doğal olarak, bütün binadan alınacak beton vs. örneklerin değerlendirilmesi sonucunda verilebilmektedir. Apartmanda açılacak bir muayenehane için diğer kat maliklerinin ev veya işyerlerinde duvarlar kırılıp örnekler alınmasına izin vermediklerinde bu rapor alınamamaktadır.

3. Muayenehanede çalışma süresi sınırlandırılıyor.

Muayenehanelerde çalışma süresi ruhsatta belirtilecek ve bu sürelerde dişhekiminin muayenehanede olması gerekecek. Muayenehane çalışmasında dişhekimi çalışma saatlerini bağımsız olarak belirleyip düzenleme hakkına sahip iken Taslak’ta bu esneklik kaldırılıyor.

4. Yeni poliklinik açılamayacak. Mevcut poliklinikler, adres değişikliğinde bile A tipi ADSM olmak zorundadır .

Taslak, emek verenlerin sahibi olduğu küçük çalışma birimlerin büyük ölçüde ortadan kalkmasını hedeflemektedir. Bunun bir parçası olarak, mevcut polikliniklerin B tipi ADSM adıyla nitelenmesi ancak yeni B tipi ADSM, yani poliklinik, açılmasına olanak sağlanmaması düşünülmüştür. Diğer yandan B tipi ADSM’lerin adres değişikliği halinde dahi, şartları oldukça ağır olan A tipi ADSM haline gelmesi, aksi takdirde kapanması gerekmektedir.

5. A tipi ADSM koşulları.

Diş hekiminin bir biçimde A tipi ADSM açmaya niyetlenmesi halinde karşılaması gereken çeşitli koşulları yerine getirmesi yetmemekte bir de tabip ortak bulması gerekmektedir. Tabip ortak zorunluluğunun sebebi anlaşılamamaktadır.

Türk Diş hekimleri Birliği -1-Yeni bir sahiplik biçimi olarak diş hekimi olmayan, sermayedar ortağın %49 hisse ile A tipi ADSM içinde yer alması mümkün hale getirilmektedir. Böylece ADSM, diş hekimlerinin emeklerini koyarak çalıştıkları sağlık kuruluşundan sermaye koyan ortağın kâr beklentisini karşılamaya çalışan bir yapıya dönüşebilecektir. Taslağın bu haliyle çıkmasına izin verilmesi halinde ağız diş sağlığı hizmetinde önemli bir değişimin yaşanacağı şüphesizdir.

Diğer yandan A tipi ADSM müstakil binada ya da ana yapıdan bağımsız girişi olan kısımda yer almalı, en az 5 diş üniti, yeterli otoparkı, jeneratörü, tekerlekli sandalye sığacak asansörü de bulunmalıdır.

6. Diş teknisyeni ADSM’de çalıştırılabilirken muayenehanede çalıştırılamayacak.

Halen muayenehanede diş teknisyeni istihdamı diş hekiminin isteğine bağlıdır. Taslakta ağız diş sağlığı hizmeti sunulan yerler arasında ADSM’ler lehine düzenleme yapılmakta; diş teknisyenleri muayenehanede çalıştırılamazken ADSM’lerde çalışmalarına izin verilmektedir.

7. Hasta mahremiyeti rafa kaldırılıyor. Bütün bilgiler Sağlık Bakanlığına veriliyor.

Hastaların bütün bilgilerinin Sağlık Bakanlığına verilmesi zorunlu tutulmakta, üstelik kapatılan sağılık kuruluşlarındaki bütün kayıtların da sağlık müdürlüğüne teslim edilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde alınan Danıştay kararında, Sağlık Net2 sisteminin uygulanması hukuka aykırı bulunmuş ve ilgili genelgenin yürütmesi durdurulmuştur. Bu Taslak’ta benzeri hukuka aykırılıklar yinelenmektedir.

8. Tanıtım yapılması imkanı genişletilip reklama izin veriliyor.

Sağlık hizmetinin kendine özgü niteliği bir kenara bırakılarak tanıtım adı altında reklama izin verilmektedir. Bu niteliğiyle, sağlık kuruluşlarının kâr amaçlı ticari yapılar gibi hasta talebini artırmak ya da diğer sağlık kuruluşlarının önüne geçmek amacıyla reklam yapmaları mümkün olabilecektir. Genel olarak sağlık hizmetlerine zarar verecek olan bu yaklaşım muayenehaneler ve küçük sağlık kuruluşlarının aleyhine bir durum da yaratacaktır.

9. Sağlık kuruluşunun bir daha açılmamak üzere bütünüyle kapatılması da mümkün.

Kapatma yaptırımı uygulanmasına karşın çalıştığı iki kez saptanan sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilerek yeniden ruhsat verilmeyeceği belirtiliyor Taslak’ta. Muayenehanenin yeniden ruhsatlandırılmaması ilgili diş hekiminin ömür boyu mesleğini yapamaması demektir.

Ölçüsüz olan bu yaptırım hukuka aykırıdır.

10. Meslek örgütü ile diş hekimleri arasındaki bağ zayıflatılıyor. Üyelik kontrol edilmediği gibi inceleme/denetleme ekiplerindeki oda temsilcileri de çıkartılıyor.

Diş hekimi idare karşısında yalnızlaştırılmak isteniyor. Bunun için, diş hekimi ile meslek örgütü arasındaki bağın mümkün olduğunca gevşetilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmektedir. Bu kapsamda, diş hekiminin çalışma izni verilirken oda kaydı aranmadığı gibi inceleme ekibi de bütünüyle idare çalışanlarından oluşturulmakta, oda temsilcisine söz konusu kurulda yer verilmemektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez.