ANTALYA
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 
2 TEMMUZ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde işsiz sayısının 2.5 milyonu aştığı resmi makamlarca belirtilmektedir. Bu durumda iş bulmak ve eve ekmek götürmenin her geçen gün daha da zorlaştığı açıktır. Taşeronlaşmanın ve güvencesiz çalışma koşullarının giderek yaygınlaştığı ülkemizde, en son yaşanan Soma Faciasın da da emekçilerin hangi koşullar da çalıştıkları ve yaşama mücadelesi verdikleri, bir kez daha açıkça görülmüştür. Yerel yönetimler de de benzer  çalışma koşulları sürdürülürken, 30 Mart 2014 yerel seçimlerden sonra iş başına gelen yeni Büyükşehir yönetimi, bir takım ekonomik gerekçeler ile hizmet alımı yöntemi ile çalıştırılan sayısını net bilmediğimiz, yüzlerce işçiyi işten çıkarma, 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyesine devredilen personelden 87 memur ve 188 işçiyi  devlet personel dairesi başkanlığı havuzuna gönderme kararı almıştır. Yine 6360 sayılı yasa ile uygulamaya konulan bütün şehir uygulaması gereği olduğu iddiası ile sayıları 300’ ü bulduğunu sandığımız memur da Antalya’nın en uzak ilçelerine gönderilmişlerdir. Bu uygulamanın yasal dayanağı olmadığı gibi, insani yanı da yoktur. Kamu yararı da olmadığından, Kamu vicdanını zedelemektedir.

                   Yapılan atamalar Kamu yararı, kişilerin yararı Antalya’nın yararı, ülkenin yararı düşünülerek ve hesaplanarak yapılmamıştır. Tebliğ edilen atama yazılarının, usul ve yasaya aykırı düzenlendiği, düzenlenen yazılardan da anlaşılmaktadır. Örneğin: Bir atama yazısında ‘Görülen lüzum üzerine, tebliğ tarihinden itibaren, itfaiye Daire başkanlığı, Müdahale Şube Müdürlüğü… (İbradı, Gündoğmuş, Akseki)

İtfaiye istasyonun da görev yapmanız uygun görülmüştür.’ Denilerek atama yapılabilmektedir.Bu yazıdan da anlaşıldığı üzere bir görev tanımı olmadığı gibi, görevin niteliği, süresi, nasıl gidilip gelineceği, atanılan yerde konut bulunup bulunmadığı,gönderilenlerin eş ve çocuklarının durumu, atanılan kişinin branşına uygun çalışma yapıp yapamayacağı, iş verimliliği düşünülmemiş ve sorgulanmamıştır. Zira Antalya İtfaiye sıkıntı çekerken, İtfaiye istasyonu olmayan İbradı, Gündoğmuş gibi en zor gitme ve yaşama koşullarının bulunduğu yerlere atama yapılmasının, ya da Asat eleman yokluğu nedeniyle hizmet veremezken, bu sıcak günler de pek çok mahalle de sular kesikken çalışanların işlerine son verilmesi, ya da en uzak ilçeye gönderilmesinin anlamı görevlendirme ya da atama değil sürgündür, cezalandırmadır. Son verme ve atama uygulamaları sadece idarenin, muhalifi sendika üyelerine uygulanmaktadır.

                   İdarenin norm kadro ve ihtiyaç fazlası gibi gerekçelerinin de yasal dayanağı yoktur. Zira bir yandan fazlalık var diyerek işe son verilirken, diğer yandan yeni personel alınamaz (yasaya göre). Şu anda  yeni yasa ile gelen personel ve kadrolar dahil, gerek işçi gerek memur kadrolarında fazlalık yoktur, açık vardır. (Tahmini 1214 memur, kadro 1300, 1500 işçi kadro 2500). Ayrıca personel gideri % 30’ u geçtiği an o kuruma başka kurumdan memur geçişi yapılamaz. Seçimden sonra Antalya Büyükşehir Belediye’sine alınanlar var ise hangi yasal dayanağı vardır? Başka bir değişle idarenin personel giderlerinin bütçenin % 60’ ını oluşturduğu iddiası yalan mı dır?

                   Diğer yandan 12 haziran 2003 tarih ve 25136 sayılı Başbakanlık genelgesi, 4688 sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince sendika yöneticisi ve temsilcilerinin kamu görevi ile ilgili olmayan konularda haklarında soruşturma açılamaz ve sebebi kesin ve açıkça belirtilmeden görev yeri değiştirilemez denilmesine karşın, sendika yönetici ve temsilcilerinin de gönderilmesinin Anayayasa’ ya ve Yasa’ya aykırılığı açıktır.

                   Bütün dileğimiz ve isteğimiz Antalya’ da yaşayanların sağlıklı yaşaması, çalışma verimliliğine uygun çalışılmasıdır. Çalışma verimliliği çalışanları moralli ve huzurlu tutmakla mümkündür. Sendikalar ve Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, sürülenlerin, işten atılanların yanında olduğumuzu bildirir, Antalya Büyükşehir Belediye’si yöneticilerini ve tüm ilgilileri, çalışanları mağdur eden ve yasal dayanağı bulunmayan bu uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. 02.07.2014.

 

BASIN AÇIKLAMASINA KATILANLAR

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu

Antalya Barosu                                      Tabipler Odası                                   Diş Hekimleri Odası

Elektirik Mühendisler Odası                               Harita Mühendisleri Odası                               İnşaat Mühendisleri Odası              

Mimarlar Odası                                      Ziraat Mühendisleri Odası                               Makina Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası                 Jeofizik Mühendisleri Odası            Maden Mühendisleri Odası

Orman Mühendisleri Odası                Şehir Plancıları Odası                      Eczacılar Odası

Peyzaj Mimarları Odası                       Veteriner Hekimleri Odası                               Kimya Mühendisleri Odası              

Gıda Mühendisleri Odası                    Çevre Mühendisleri Odası                               Antalya Ser. Muh. Mali. Müş. Od.

SENDİKALAR

Tüm Bel Sen Antalya Şubesi                              Disk                                       Tüm Yerelsen Antalya şubesi

Türk Yerel Hizmetsen Antalya Şubesi